Musikkbasert miljøbehandling

Av Ingvild Rønning Radwan | 4. januar 2016

Opplæringsprogrammet “Musikkbasert miljøbehandling” er en nyutviklet miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang i helse- og omsorgstjenesten. Satsningen er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg  og i Demensplan 2020. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk for å delta. Programmet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet

Nye verktøy

Målsettingen er å gi ansatte i helse- og omsorgstjenestene kompetanse i miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang slik at musikk og sang integreres systematisk og helhetlig i den enkelte brukers/pasients behandlingstilbud. Dette vil skje ved at deltakerne gis verktøy og metoder til å kartlegge brukernes/pasientenes behov og preferanser. Med utgangspunkt i kartleggingen skal de sørge for at musikk og sang tilpasset den enkeltes behov tas i bruk og dokumenteres gjennom journalføring på lik linje med andre typer behandling og medikamenter. I første omgang vektlegges eldre- og demensomsorg. Andre målgrupper er pasienter og brukere innen psykiatri, rus og psykisk helsevern

Nasjonalt arbeid

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Nord Universitet ( tidligere HiNT) og skal lede det nasjonale arbeidet med å lære helse- og omsorgsarbeidere å bruke musikk og sang på jobb. Med seg på laget har de Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) og Bergen Røde Kors Sykehjem (BRKS). Aldring og helse har utviklet et landsomfattende opplæringsprogram knyttet til demensomsorgen, der miljøbehandling med musikk inngår. BRKS har som institusjon en pionerrolle i utvikling av musikkbasert miljøbehandling innenfor demensomsorgen. Kavlifondet har gjennom flere år støttet utviklingen av musikkbasert miljøbehandling.

Forskningsbasert

I de senere årene har ulike miljøtiltak og nye måter å møte pasientgrupper på vist seg å ha god effekt på behandling, trivsel, medikamentbruk og personellressurser. Nyere studier viser at når ansatte får mulighet til å bruke sang og musikk terapeutisk, fungerer det mot uro og depresjon ved demens eller mot utagering ved stell og daglige aktiviteter (Myskja 2012 og Sandell 2013). Bruk av sang, musikk og andre kulturtiltak i omsorgsarbeidet er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgensdagens omsorg, kap 5.2.1. I første omgang gjelder programmet perioden 2015-2017, med fem millioner på Statsbudsjettet for 2016.

Trykk her for å lese stortingsmeldingen på regjeringens nettside.

Relaterte artikler