Opplæringsprogrammet

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringstilbud om miljøbehandling med integrert musikk, sang og bevegelse. Målgruppe: Ansatte og ledere som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser. Målgruppen omfatter ansatte i hjemmebaserte og institusjonsbaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, rehabilitering og habilitering. Opplæringen er basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Inn i hverdagen

Nå kan ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren lære hvordan de kan integrere musikk, sang og bevegelse som miljøbehandling i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at denne typen miljøbehandling skal bli en naturlig del av hverdagen til pasienter/brukere og helsearbeidere som møter dem. Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

Trenger ikke musikalsk bakgrunn

Hovedmålgruppe er ansatte som jobber i eldre- og demensomsorgen. Dette omfatter ansatte i hjemmebaserte og institusjonsbaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, rehabilitering og habilitering. Musikkbasert miljøbehandling er tilpasset de uten musikalsk bakgrunn og ferdigheter.

Basert på forskning og erfaring

Opplæringsprogrammet bygger på og videreutvikler Aldring og helses ABC-modell for miljøbehandling i demensomsorgen, og bygger på Musikkbasert miljøbehandling utviklet ved «Myskjaskolen» og Bergen Røde Kors Sykehjem. Samtidig tar programmet i bruk omfattende fagkompetanse innen musikk og helse ved Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Kavlifondet har gjennom flere år støttet uviklingen av Musikkbasert miljøbehandling.

Last ned vår presentasjon (PowerPoint) av Musikkbasert miljøbehandling her

Last ned vår informasjonsbrosjyre om musikkbasert miljøbehandling her

 

 

ABC Musikkbasert miljøbehandling – musikk, sang og bevegelse i eldre- og demensomsorgen

ABC Musikkbasert miljøbehandling tilbys ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Modulen bygger videre på kunnskapene fra Aldring og helses ABC-modell, og gir grundig opplæring i hvordan musikk, sang og bevegelse kan benyttes i miljøbehandling for personer med demens.

Kurset kan gjerne benyttes som en påbygging i ABC-modellen. Kurset kan også gjennomføres av deltagere som ikke har gjennomgått ABC-opplæring tidligere. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen musikk og sang.

Opplæringsprogrammet består av:

 • En fagdag i ditt fylke

 • Opplæringsperm med 6 studiehefter

 • Selvdrevne studiegrupper på arbeidsplassen

 •  En samling i studiegruppe og ett studiehefte per måned

Studiebevis tildeles ved gjennomføring etter bestemte kriterier. Deltakerne settes sammen i grupper av leder eller kontaktperson på arbeidsplassen.

For mer informasjon og påmelding kontakt din kommunes ABC-kontakt/USHT-kontakt (Finn kontaktperson i ditt fylke på oversikten over Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester) eller [email protected] / tlf. 33 34 19 50.

Kommunene kan søke fylkesmannen om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd». Her er lenke til regelverk for tilskuddsordningen:

helsedirektoratet.no/nyheter/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Brosjyre ABC Musikkbasert miljøbehandling

Mer informasjon om ABC Musikkbasert miljøbehandling og tilgang til heftene digitalt finner du under abc.musikkbasertmiljobehandling.no

Last ned vår presentasjon (PowerPoint) av Musikkbasert miljøbehandling her

Musikkbasert miljøbehandling – samlingsbasert kurs i miljøbehandling med bruk av integrert musikk, sang og bevegelse

Samlingsbasert kurs tilbys til ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser.

Samlingsbasert kurs kan både bygge på ABC Musikkbasert miljøbehandling og tas uavhengig av den. Samlingsbasert kurs er mer omfattende, gir større grad av fordypning og øker graden av spesifikke ferdigheter hos de som arbeider innen helse- og omsorgstjenestene.

KURSOPPLEGG:

 • Tre samlinger (3+2+1 dag)

 • Fokus på metoder og verktøy

 • Praktisk hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2. Tema: Musikkbasert miljøbehandling i praksis. Hjemmeoppgaven presenteres på samling 2. Oppfølgende arbeid gjennomføres mellom samling 2 og 3.
 • Praksisveiledning og fagfellevurdering

  LÆRINGSUTBYTTE: Deltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk,sang og bevegelse i daglig omsorg av eldre-/demente eldre. Samlingsbasert kurs gir kunnskap og ferdigheter innen diagnostikk, klinisk observasjon, kartlegging og utforming av individualiserte tiltak. Kartlegging av musikksmak, bruk av uroskjema, videoanalyse, systematiserte samtaler med pasienter og pårørende er eksempel på læringsutbytte.

  Mellom samlingene skal deltakerne gjennomgå teoretisk materiell og gjennomføre tiltak på egen arbeidsplass. Dette skjer i form av en hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2, samt oppfølgingstiltak mellom samling 2 og 3.

  Hjemmeoppgaver går ut på å planlegge, gjennomføre og beskrive et tiltak innenfor musikkbasert miljøbehandling på en beboer/enkeltperson og/eller tiltak overfor en gruppe beboere. Arbeidet bør beskrive situasjonen før og etter iverksetting av tiltaket, og presenteres på samling 2.

   

  Kommunene kan søke fylkesmannen om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd». Her er lenke til regelverk for tilskuddsordningen:

  helsedirektoratet.no/nyheter/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

  Last ned vår presentasjon (PowerPoint) av Musikkbasert miljøbehandling her

Musikkbasert miljøbehandling – integrert bruk av musikk, sang og bevegelse i helse- og omsorgsutdanningene

Høyere utdanning gir mulighet for flere utdanningsløp, både innen høyere utdanning og ved Fagskolen Aldring og helse. Helsearbeidereknyttet til eldre-/demensomsorgen er primærmålgruppe, men flere målgrupper kommer fra 2017.

NORD universitet tilbyr

Masteremne «Musikkbasert miljøbehandling» er under utvikling.

Temaet «Musikkbasert miljøbehandling» inngår i bachelor sykepleie ved Nord universitet, studiested Levanger og Namsos.

Last ned vår presentasjon (PowerPoint) av Musikkbasert miljøbehandling her.