Oppstart for studiet «Kunst og kultur i helse og omsorg»

Av Marthe Haugdal | 20. januar 2020

Videreutdanningen Kunst og kultur i helse og omsorg startet opp ved Nord sitt studiested i Levanger denne uka.

Bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid

Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg. 21 studenter skal våren 2020 gjennomføre tre samlinger på til sammen 10 dager for å få en teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid.

Studiet er en del av det nasjonale opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, og gjennomføres i regi av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med Nord Universitet.

Handlingskompetanse til helsearbeidere

Videreutdanningen er på 15 studiepoeng og tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studentene allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Studiet åpnet med kunstneriske innslag med poesi, musikk og sang ved blant annet Anders Dalane og Roar Tromsdal, begge fra Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord universitet.

Studiet tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Videreutdanning: Kunst og kultur i helse og omsorg

Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er ansvarlig for opplæringsprogrammet.

Musikkbasert miljøbehandling er skrevet inn i kvalitetsreformen Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet. 

Relaterte artikler