Oppstart på studiet “Kunst og kultur i helse og omsorg”

Av Marthe Haugdal | 21. januar 2019

Den helt nye videreutdanningen Kunst og kultur i helse og omsorg startet opp ved Nord sitt studiested i Levanger denne uka.

Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg. 18 studenter skal våren 2019 gjennomføre tre samlinger på til sammen 10 dager for å få en teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid.

Et stolt øyeblikk

Studiet er en del av det nasjonale opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, og gjennomføres i regi av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med Nord Universitet.

– Det er med stolthet at vi i dag har oppstart av den nye videreutdanningen Kunst og kultur i helse og omsorg. Dette studiet er ett av flere tilbud vi har i det nasjonale opplæringsprogrammet Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, og det er veldig gledelig å ønske de nye studentene velkomne til oppstarten. Studiet er en viktig del av opplæringsprogrammet, og et viktig bidrag til at helse -og omsorgsarbeidere får kunnskap i hvordan de kan bruke kunst – og kulturuttrykk i den daglige pleie og omsorgen, sier Vegar Rangul, prosjektleder Musikkbasert miljøbehandling.

Handlingskompetanse til helsearbeidere

Videreutdanningen er på 15 studiepoeng og tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studentene allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Studiet åpnet med kunstneriske innslag med poesi, musikk og sang ved blant annet Anders Dalane og Roar Tromsdal, begge fra Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord universitet.

Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er ansvarlig for opplæringsprogrammet.

Musikkbasert miljøbehandling er skrevet inn i kvalitetsreformen Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet. 

Den nye videreutdanningen "Kunst og kultur i helse og omsorg" (15.stp.) startet opp ved Nord universitet denne uka. Foto: Marthe Haugdal
Den nye videreutdanningen “Kunst og kultur i helse og omsorg” (15.stp.) startet opp ved Nord universitet denne uka. Foto: Marthe Haugdal
De første studentene i nye videreutdanningen "Kunst og kultur i helse og omsorg" (15.stp.) Foto: Marthe Haugdal
De første studentene i nye videreutdanningen “Kunst og kultur i helse og omsorg” (15.stp.) Foto: Marthe Haugdal
Universitetslektor Hennie Skaufel ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er emneansvarlig for studiet "Kunst og kultur i helse og omsorg". Foto: Marthe Haugdal
Universitetslektor Hennie Skaufel ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er emneansvarlig for studiet “Kunst og kultur i helse og omsorg”. Foto: Marthe Haugdal

Relaterte artikler